Stavební povolení – základní kámen stavby

Dříve než zahájíte stavbu svého vysněného rodinného domu, je nutné získat stavební povolení. Od začátku roku 2007 je v platnosti nový stavební zákon, který upravil zákon dřívější a částečně změnil postup při záskání stavebního povolení. Je tak tedy možné v učitých případech stavět i bez stavebního povolení, pouze pomocí ohlášení stavby. Přestože se může zdát, že stavět pouze na ohlášku je podstatně jednodušší, opak je pravdou. Při ohlášení stavby musíte dodržet stavební zákon stejně jako při získání stavebního povolení.

Při stavbě menšího rodinného domku  do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, bude podle stavebního zákona postačovat stavbu ohlásit stavebnímu úřadu.

K žádosti o stavební povolení, stejně jako k ohlášení stavby je nutné přiložit projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovaným projektantem. Ohlášení stavby musí být na formuláři dle přílohy č.1 vyhlášky 526/2006 Sb.. Společně s ohláškou musí stavebník doložit, že informoval o svém záměru majitele sousedních nemovitostí a to například zaslaným doporučeným dopisem, či dokumentem, který sousedi prokazatelně podepsali. V ohlášení stavby musíte uvést údaje o vás jakožto stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě, jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis. K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, anebo právo odpovídající věcnému břemeni. Ohlášenou stavbu můžete provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li vám souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, pak platí, že stavební úřad souhlas udělil. Souhlas platí po dobu 12 měsíců a během této doby je potřeba začít se stavbou domu. Souhlas nepozbývá platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato. Stavební úřad může stavbu zakázat nebo Vaše ohlášení odložit. Odložit podané ohlášení může pouze v případě, že nemá všechny zákonem požadované náležitosti.

V případech ostatních je nutné dle zákona žádat o stavební povolení. Součástí žádosti o vydání stavebního povolení by mělo být vyjádření všech zúčastněných stran, kterých se stavební řízení týká (může se jednat o sousedy, odbor dopravy, odbor životního prostředí, plynárny, elektrárny atd.).

Pokud je stavba povolena, má stavební povolení platnost dva roky.Comments are closed.