Jazykové zkoušky z angličtiny

Jazyková vybavenost je stále zdůrazňovanějším a vyzdvihovanějším požadavkem na uchazeče  o zaměstnání. Znalosti anglického jazyka již v drtivé většině příkladů nejsou vítaným bonusem nýbrž esenciálním požadavkem. Jak tedy získat konkurenční výhodu nad ostatními uchazeči?

Doložíte-li jazykovou znalost mezinárodně platným a uznávaným certifikátem, mnohonásobně zvýšíte kredibilitu Vašeho životopisu. Jazykové zkoušky z angličtiny testují kandidátovi znalosti hned v několika dovednostech a jsou odstupňované dle dosažené úrovně. Nejčastěji skládanou zkouškou je FCE (First Certificate in English), která odpovídá evropské úrovni B2. Certifikát je mezinárodně uznávaný a je brán za standard při doložení jazykových znalostí v souvislosti se zaměstáním či studiem. Jazykové zkoušky FCE jsou rozděleny do pěti bloků. První část prověří Vaše kvality ve čtení (Reading). Blok testuje Vaši schopnost porozumění textu. Další částí je psaní (Writing). Zde má kandidát za úkol napsat dva typy písemností. Tradičně se jedná o krátkou esej či dopis. Třetí blok, používání angličtiny (Use of English),

prověří kandidátovu slovní zásobu a znalost gramatiky. Ve čtvrté části, poslech (Listening), testuje, zda-li je kandidát schopen porozumět mluvenému slovu. V závěrečné části, mluvený projev (Speaking), studenti ve skupinách po dvouch či po třech ověří své schopnosti v rozhovoru se zoušejícím a ostatními kandidáty. Každá část zkoušky tvoří 20% hodnocení. Pro splnění je nutné dosáhnout známky A, B či C.

Vlastnit certifikát dokládající Vaše jazykové znalosti je k nezaplacení. Certifikát Vám otevře mnohé dveře,které by pro Vás jinak byly zavřeny. Neváhejte a pusťte se do studia. Potvrďte své schopnosti

a vykročte vpřed směrem k úspěchu.Comments are closed.